Adatkezelési nyilatkozat

 

Vásári József ügyfelei személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Vásári József megőrzi a birtokába jutott adatok – különös tekintettel a személyes adatok – bizalmasságát, gondoskodik azok biztonságáról. Kialakítja azokat az eljárási szabályokat, egyben felügyeli betartásukat, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Személyes adatot Vásári József akkor kezelhet, ha ahhoz az ügyfél írásban hozzájárult, vagy ha az adatok kezelését törvény rendeli el. Az ügyféllel az adat felvétele előtt Vásári József közli az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve Vásári József vonatkozó szabályzatát, a kezelendő adatok körét, valamint az adatkezelés időtartamát.

Az adatkezeléssel és az ügyfelek személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy ügyfelekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

Vásári József kizárólag az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadását kérheti az ügyféltől a www.vasari.hu honlapon keresztül. Az ügyfelet egyéb adatok megadására nem lehet kötelezi.

Vásári József az ügyfél személyes adatait megfelelően védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

Az ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme, visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében. Az ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely személyes adatainak felhasználásával valósult meg. A személyes adatoknak a jelen tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt Vásári Józsefet nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha Vásári József a jelen tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

Vásári József az adatokba harmadik személyeknek betekintést az ügyfél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem enged. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

Az ügyfél bármikor, indokolás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát.

Vásári József jogosult az ügyfél nyilvántartott adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez valamint az ügyfél érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósításához felhasználni.

Az ügyfél tájékoztatáshoz való joga

Az ügyfél az adatkezelés ideje alatt Vásári Józseftől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E jogát Vásári József oly módon biztosítja, hogy az ügyfél más személy adatait ne ismerhesse meg.

Az ügyfél kérelmére Vásári József tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre, valamint az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat. Amennyiben az ügyfél úgy rendelkezik, a tájékoztatást írásban kell megadni. A tájékoztatás megadása, és továbbítása ingyenes.

A tájékoztatást Vásári József a következő esetekben tagadhatja meg:

az ügyfél nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást;
a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő lenne az adatkezeléssel érintett személy;
amennyiben törvény a tájékoztatást kizárja;

Tiltakozási, panasztételi jog :

Amennyiben ügyfél, egyéb személy vagy szervezet tiltakozik védett adatainak kezelése ellen vagy az adatkezelés módjával kapcsolatban panaszt nyújt be, a Szervező Adatvédelmi felelőse a tiltakozást, panaszt köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni.

A vizsgálat eredményéről az Adatvédelmi felelős a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás vagy a panasz indokolt, az Adatvédelmi felelős intézkedik az adatkezelés jogszabályok, illetve jelen szabályzat szerinti kezeléséről. Az Adatvédelmi felelős a tiltakozásról, panaszról továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére Vásári József az érintett védett adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási, panasztételi jog érvényesítése érdekében.

Adatvédelmi felelős:
Vásári József E.V
Adószám: 67015142-1-29
Levélcím: 4130 Derecske, Szabó Pál u. 8.
Telefon: +36 70 424 66 92
E-mail: [email protected]